Chùm ảnh: NS Hoàng Vân đi chợ tết (khi còn sinh thời)