Mật mã Âm nhạc 11: Thập nhị luật

Trong âm nhạc, sự phát triển của vòng quãng 5 liên tục đến bước tiến thứ 12 thì dừng lại, vì bước thứ 13 là bậc trở về âm xuất phát điểm, gọi là đẳng âm…Hệ thống Thập nhị luật được bắt nguồn từ phép tính “Tam phân tổn ích” và âm đứng đầu là Hoàng Chung…