Mật mã Âm nhạc 9: Ngũ cung

Thông qua những nghiên cứu của các bậc tiền nhân đã chỉ rõ cho chúng ta thấy mối liên quan cũng như sự ảnh hưởng của thuyết âm dương, ngũ hành, bát quái trong Kinh dịch tới Ngũ cung và Thập nhị luật trong âm nhạc, từ đó còn có mối liên quan đến con người mà các nhà Đông Y đã ứng dụng để chữa bệnh cho con người. Ví dụ từ Ngũ hành được ứng với Ngũ cung có ảnh hưởng nhất định tới Ngũ tạng trong cơ thể con người …