Bản hùng ca Điện Biên

Thể hiện: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm: Vang mãi bản hùng ca Điện Biên

Khách mời: Đào Hữu Thi, Nghiêm Bá Hồng, Thanh Sơn, Huy Thông

MC: Tiến Mạnh

( Nguồn: internet)