Mật mã Âm nhạc 15: Lục Tự Đại Minh "Om Mani Padme Hum"

Thể hiện: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Lục tự đại minh Đà La Ni - Om Mani Padme Hum là câu tâm chú của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu thần chú này là căn nguyên của tất cả mật chú và nó nằm trong Quán âm linh cảm chân ngôn.