Tình yêu Hà Nội - số 2

Thể hiện: 
Hội Âm nhạc Hà Nội - Truyền hình Công an nhân dân