Trịnh Hoài Thu

  0
  155
  Trịnh Hoài Thu

  Hội viên

  Hội viên CN Lý luận, Hội viên CN đào tạo

  NS Trịnh Hoài Thu
  Năm sinh: 1970. CN: Lý luận
  Sinh hoạt tại: Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

  Địa chỉ: Số nhà 82, ngõ Thổ Quan, phố Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội

  1. Sơ lưc vbn thân

  – Sinh ngày 23/9/1970, ti Hà Ni

  – Quê quán: Thành phVinh, NghAn.

  – Chỗ ở hin nay: Phòng 1802-T1, chung cư Euroland MLao, Hà Đông, Hà Ni.

  Đin thoi: 0913379709        Email: trinhhoaithu1970@yahoo.com.vn

  – Chc vcông tác hin nay: Phó Vtrưng VGiáo dc tiu hc, BGiáo dc và đào to, kiêm Chtch Công đoàn cơ quan BGDĐT.

  – Hc v: Tiến sĩ Văn hóa hc (năm 2010)  – Thc sĩ Lý lun Âm nhc (2001)

  – Hc hàm: đưc phong Phó giáo sư chuyên ngành Nghthut năm 2014

  – Danh hiu: đưc phong Nhà giáo ưu tú năm 2014

  – Ngch: Chuyên viên cao cp.

  – Các tchc Hi: Hi viên Hi nhc sĩ Vit Nam; y viên ban chp hành Hi âm nhc Hà Ni nhim k2016-2021, Trưởng ban Lý lun đào to; y viên ban thưng VHi ntrí thc thđô Hà Ni; Hi viên Hi nhà báo Vit Nam.

  2. Quá trình hot đng âm nhc

  + Năm 1990, tt nghip Trung cp Lý lun âm nhc ti Trưng Cao đng Nghthut Hà Ni;

  + Năm 1994, tt nghip Đi hc Lý lun âm nhc ti Nhc vin Hà Ni;

  + Năm 2001, tt nghip Thc sĩ Lý lun âm nhc ti Nhc vin Hà Ni;

  + Năm 2010, bo vthành công lun án Tiến sĩ Văn hóa hc ti Vin Văn hóa Nghthut Vit Nam; đưc phong hc hàm Phó giáo sư Nghthut hc và danh hiu Nhà giáo Ưu tú năm 2014.

  Sau khi tt nghip đi hc, tnăm 1994 đến tháng 4/2017, là ging viên lý lun âm nhc, công tác ti trưng Đi hc sư phm nghthut trung ương (t2012 đến 2017 là Phó hiu trưng Trưng Đi hc sư phm nghthut trung ương); tnăm 1993 đến 2004 là ging viên hp đng ti khoa Lý – Sáng – Chca Nhc vin Hà Ni (nay là Khoa kiến thc âm nhc cơ bn ca Hc vin Âm nhc Quc gia Vit Nam). Ttháng 4 năm 2017 đến nay là Phó Vtrưng VGiáo dc tiu hc Bgiáo dc và đào to, phtrách lĩnh vc giáo dc nghthut.

  3. Các tác phm:

  – Sáng tác ca khúc: các tác phm đã đưc phát trên sóng Đài truyn hình Vit Nam, đài truyn hình Nhân dân:

  + Khi tình yêu đến (1990)

  + Bài ca tình tình yêu (1991)

  + Bin anh và em (1993)

  + Mái trưng tui thơ tôi (2008)

  + Vn đi anh (2020)

  – Sách, giáo trình, bài báo nghiên cu âm nhc:

  + Giáo trình Âm nhc tp II (phn ký xưng âm) cho hđi hc mm non, đng tác giTrnh Hoài Thu và Lê Đc Sang, mã sDCK02B6, nxb Giáo dc, năm 2006;

  + Giáo trình Âm nhc và múa cho hCĐSP mm non, đng tác giLê Đc Sang-Hoàng Công Dng-Trnh Hoài Thu, mã s0G158T8-CDT, nxb Giáo dc, năm 2008;

  + Sách Phương pháp dy hc ký xưng âm trong đào to giáo viên phthông, Trnh Hoài Thu (chbiên), nxb Âm nhc, năm 2011;

  + Giáo trình Lý thuyết âm nhc cơ bn cho hĐHSP Âm nhc, Trnh Hoài Thu (chbiên), Trưng Đi hc sư phm nghthut trung ương, năm 2014;

  + Sách nh hưng ca âm nhc dân gian trong tác phm khí nhc mi Vit Nam thế kXX, tác giTrnh Hoài Thu, mã số  ISBN: 978-604-910-054-3, NXB Âm nhc, năm 2014;

  + Giáo trình Lch sâm nhc thế gii (phn châu Âu) cho hđi hc sư phm âm nhc, tác gi: Nguyn ThTMai (chbiên) – Phm Lê Hòa -Trnh Hoài Thu-Lương Minh Tân, Trưng ĐHSP Nghthut trung ương, năm 2014;

  + Sách Nhp môn âm nhc ctruyn cho hđi hc sư phm âm nhc, Hà ThHoa (chbiên) – Trnh Hoài Thu-Phm Lê Hòa- Phm Trng Toàn, mã sMã ISBN: 978-604-910-054-3, Nxb Âm nhc, năm 2014.

  – Bài báo khoa hc: có 38 bài báo nghiên cu lý lun, phê bình âm nhc

  4. Gii thưng Âm nhc:

  Gii C – gii thưng âm nhc ca Hi Nhc sĩ Vit Nam cho sách Phương pháp dy hc ký xưng âm trong đào to giáo viên âm nhc phthông, năm 2011.
  Gii Khuyến khích – Gii thưng ca Hi nhc sĩ Vit Nam kết hp vi BGiáo dc và Đào to cho ca khúc Mái trưng tui thơ tôi trong cuc vn đng sáng tác ca khúc vngành Giáo dc năm 2008.
  Huy chương vàng Hi din văn nghBquc phòng năm 1988.
  Bng khen cuc thi Ging hát TrHà Ni năm 1990.
  Gii Nhì trong cuc thi Tiếng hát công đoàn ngành Giáo dc trên sóng truyn hình năm 1996.
  Gii Nht hát lĩnh xưng trong tiết mc tp ca, cuc thi Tiếng hát Hoa phưng đtoàn quc năm 1985.
  Gii Ba đơn ca cuc thi Tiếng hát Hoa phưng đtoàn quc năm 1980…

  Contact

  Phone: 0913379709

  Email: trinhhoaithu1970@yahoo.com.vn