Ban Chấp Hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI KHÓA XII ( 2016 – 2020 )

* Chủ tịch danh dự:    

– Nhạc sĩ Phạm Tuyên- 0913043580- (38325283)

– Nhạc sĩ Văn Dung- 0983600490 (7322935)

 1. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch – 0982515125- ngocninhtruong1943@gmail.com

 2. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Phó chủ tịch thường trực- 0913081129- nguyen.lancuong@yahoo.com

 3. Nhạc sĩ Phó Đức Phương – Phó chủ tịch- 0983226110-phuongducpho44@gmailcom

 4. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Phó chủ tịch- 0905004688- vinhdaita919@yahoo.com

 5. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn – Phó chủ tịch- 0983222070 – hotrongtuan@gmail.com

 6. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Môn – Chánh văn phòng- 0919086008- bamon52@gmail.com

 7. Nhạc  sĩ Tiến Mạnh – Ủy viên BCH – Trưởng Ban kiểm tra- 0962109649- manh.tien.nguyen.vov3@gmail.com

 8. Nhạc sĩ Hoàng Lân – Ủy viên BCH- 01677239344- nhacsihoanglan@yahoo.com.vn

 9. Nhạc sĩ Nguyễn Thiếu Hoa – Ủy viên BCH- 0913302237- thieuhoa52@gmail.com

 10. Nhạc sĩ Giáng Son – Ủy viên BCH- 0913344244-soldzang@yahoo.com.uk

 11. Nhạc sĩ Vũ Thiết – Ủy viên BCH- 0913372611- vuthiet_vov@yahoo.com

 12. Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng – Ủy viên BCH- 0977811955- tranthanhtungnsvov3@yahoo.com.vn

 13. Nhạc sĩ Vũ Duy Cương – Ủy viên BCH- 0913587382- duycuongns@yahoo.com.vn

 14. Nhạc sĩ Trịnh Hoài Thu – Ủy viên BCH- 0913379709- trinhhoaithu1970@yahoo.com.vn

 15. NSUT Ma Bích Việt – Ủy viên BCH- 0983024265- mabichviet1954@gmail.com

* Thư ký BCH – Bà Phùng Tố Hoa – 0904159322- hoaminh313@gmail.com

*- Địa chỉ Email Hội âm nhạc Hà Nội: hoiamnhachanoi19@gmail.com

*- Địa chỉ trang Wb của hội: https://hoiamnhachanoi.org/

*- Địa chỉ fanpage của Hội Âm nhạc Hà Nội: http://www.facebook.com/hoiamnhac.hanoi/

                      CÁC BAN HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI

I-Trung tâm khuyến nhạc.

 1. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn – Giám đốc (Phụ trách chung)

 2. Nhạc sĩ Nguyễn Thiếu Hoa – Phó Giám đốc (Phụ trách Hợp xướng và âm nhạc thính phòng)

 3. Nhạc sĩ Giáng Son – Phó Giám đốc (Phụ trách đào tạo và nhóm nhạc sĩ trẻ)

 4. NSUT Ma Bích Việt – Phó Giám đốc (Phụ trách biểu diễn)

II- Ban kiểm tra.

1- Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh – Trưởng ban

2- Nhạc sĩ Vũ Duy Cương – Ủy viên

3- Nhạc sĩ Phan Phương – Ủy viên

III- Hội đồng nghệ thuật.

 1. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Chủ tịch

 2. Nhạc sĩ Nguyễn Thiếu Hoa – Phó Chủ tịch

 3. Nhạc sĩ Văn Dung – Ủy viên

 4. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Môn – Ủy viên – Thư ký

 5. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Ủy viên

 6. Nhạc sĩ Hoàng Lân – Ủy viên

 7. Nhạc sĩ Vũ Kiến Thiết – Ủy viên

IV- Ban biên tập trang Website

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh – Tổng biên tập
 2. Nhạc sĩ Mai Kiên – Phó Tổng biên tập

 3. Nhà báo Đặng Quỳnh Anh – Ủy viên

V- Ban truyền thông.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Tào Tuấn Phương – Ủy viên

 3. Nhạc sĩ Trần Lệ Chiến – Ủy viên

 4. Nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Hòa – Ủy viên

 5. Nhạc sĩ  Trần Thanh Tùng – Ủy viên

 6. Nhạc sĩ Vũ Thiết – Ủy viên

VI- Ban sáng tác.

 1. Nhạc sĩ Phó Đức Phương – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Nguyễn Cường – Phó ban

 3. Nhạc sĩ Giáng Son – Ủy viên

 4. Nhạc sĩ Vũ Thiết – Ủy viên

 5. Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng – Ủy viên

VII- Ban âm nhạc thiếu nhi.

 1. Nhạc sĩ Hoàng Lân – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Phạm Chỉnh – Phó ban

 3. Nhạc sĩ Vũ Trọng Tường – Ủy viên

 4. Nhạc sĩ Hoàng Giai – Ủy viên

 5. Nhạc sĩ Hà Hải – Ủy viên

VIII- Ban Lý luận phê bình – Đào tạo.

 1. Nhạc sĩ Trịnh Hoài Thu – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Trần Lệ Chiến – Phó ban

 3. Nhạc sĩ Hoàng Lân – Ủy viên

 4. Nhạc sĩ Trần Mai Trang – Ủy viên

XI- Ban công tác hội viên.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Môn – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Ủy viên

 3. Nhạc sĩ Phùng Đức Vượng – Ủy viên

 4. Nhạc sĩ Phạm Chỉnh – Ủy viên

 5. Nhạc sĩ Phạm Vũ Thục – Ủy viên

 6. Nghệ sĩ Hứa Ngọc Lan – Ủy viên

X- Ban lãnh đạo hợp xướng.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Thiếu Hoa – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Phó ban

 3. Nghệ sĩ UT Ma Bích Việt – Ủy viên

 4. Nghệ Sĩ Tiến Ly – Ủy viên

 5. Nghệ sĩ Hứa Ngọc Lan – Ủy viên

 6. Nghệ sĩ Phan Ngọc Thạch – Ủy viên

XI- Ban kinh tế.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn – Phó ban

 3. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn – Ủy viên

 4. Nhạc sĩ Bá Môn – Ủy viên

 5. Nhạc sĩ Đức Giao – Ủy viên

 6. Ca sĩ Phạm Phương Oanh – Ủy viên

 7. Ông Đỗ Hòa Hương (Hội viên danh dự) – Ủy viên