Lương Ngọc Trác
Chủ tịch Hội 1966-1968
Trần Hữu Pháp
Chủ tịch Hội 1968-1971
Hồ Bắc
Chủ tịch Hội 1971-1984
Chủ tịch Hội 1974-1976
Thái
Chủ tịch Hội 1976-1995
Phạm Tuyên
Chủ tịch Hội 1996-2010
Giới thiệu
Hồ Quang Bình
Chủ tịch Hội 2010-2014
Tiểu sử
Văn Dung
Chủ tịch Hội 2014-2016
Website Hội nhạc sĩ
Trương Ngọc Ninh
Chủ tịch Hội 2016-2020
FacebookWiki