10

Triển khai Quyết định số 1071/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Thể lệ cuộc thi với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

– Nhằm góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa nghệ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, tạo môi trường, điều kiện cho các tác giả, nhạc sĩ tìm tòi, sáng tạo những tác phẩm mới mang đậm bản sắc văn hóa miền núi, dân tộc thiểu số, đáp ứng yêu cầu phát triển phong trào văn nghệ quần chúng, phát hiện bồi dưỡng tài năng nhất là người dân tộc thiểu số và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay.

– Khuyến khích phong trào sáng tác nghệ thuật về đề tài dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là âm nhạc cả số lượng và chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

– Tìm kiếm những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao, nội dung lành mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa gắn với mỗi dân tộc để cung cấp cho phong trào hoạt động văn hóa nghệ thuật của các địa phương; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, văn hóa phẩm độc hại, không phù hợp với thuần phong mỹ tục của đồng bào; phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Yêu cầu

– Các ca khúc sáng tác cần tập trung phản ánh những nét đẹp trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi.

– Thông qua cuộc thi nhằm thúc đẩy sự sáng tạo của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, công chúng yêu âm nhạc trong cả nước.

– Trên cơ sở kết quả cuộc thi Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những ca khúc đạt giải để phục vụ công tác tuyên truyền.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM

1. Thời gian:

– Thể lệ cuộc thi này được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cá nhân, đơn vị quan tâm được biết.

– Ban Tổ chức nhận các tác phẩm dự thi từ sau khi phát động đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2020 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi bài qua đường Bưu điện).

– Tổng kết, tổ chức trao giải thưởng: dự kiến vào tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội.

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

– Tác phẩm tham gia cuộc thi có thể gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ:

Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 51 – 53 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại liên hệ: 024.39438231 (máy lẻ 212 hoặc 0943010073), Email: htvanvhdt@gmail.com

Chú ý: Ngoài phong bì đề nghị ghi rõ bài dự thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020.

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỂ LỆ CUỘC THI

1. Đối tượng, thành phần tham gia:

– Các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong toàn quốc, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

– Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và thư ký không được tham gia dự thi.

2. Chủ đề: Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020.

3. Yêu cầu đối với tác phẩm

– Tập trung vào các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương miền núi, truyền thống cách mạng của các dân tộc trong lịch sử dựng nước và giữ nước, danh nhân, anh hùng dân tộc; những thay đổi ở nông thôn miền núi trong xây dựng đời sống nông thôn mới, những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt; phê phán những thói hư tật xấu, xóa bỏ tập tục lạc hậu và các tệ nạn xã hội.

– Nội dung của tác phẩm phản ánh giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, ca ngợi tình đoàn kết, những thành tựu, đổi mới trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, miền núi; khuyến khích những sáng tạo trên chất liệu và âm hưởng dân ca của các dân tộc thiểu số.

– Có sức lan truyền sâu rộng trong đời sống của đồng bào miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

4. Thể loại âm nhạc:

– Âm nhạc: thể hiện bằng bản ký âm và lời bằng Tiếng Việt; đánh máy vi tính hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; ghi rõ tác giả phần lời và phần nhạc (khuyến khích tác giả gửi kèm đĩa CD đã thu âm ca khúc).

– Lời ca: thể hiện bằng Tiếng Việt, trong sáng (nếu bằng tiếng dân tộc phải có bản dịch tiếng Việt).

– Có chất lượng nghệ thuật, mang tính đại chúng.

5. Thể lệ cuộc thi:

– Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm sáng tác mới, chưa gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào, chưa công bố và biểu diễn trên sân khấu dưới bất kỳ hình thức nào.

– Ngôn ngữ sử dụng phải trong sáng, dễ hiểu, phong phú về hình tượng nghệ thuật, không vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Ban Tổ chức sẽ không xét giải đối với các tác phẩm sao chép, mô phỏng, ý tưởng và giai điệu lời ca của các tác giả khác trong và ngoài nước.

– Mỗi tác giả được gửi không quá 02 (hai) tác phẩm dự thi. Bài dự thi đánh máy vi tính rõ ràng trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, phông Times New Roman (khuyến khích tác giả gửi kèm đĩa CD đã thu âm ca khúc).

– Cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020 không nhằm mục đích kinh doanh.

– Tất cả các tác phẩm dự thi không trả lại tác giả, Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng để phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp. Những tác phẩm đạt giải thì chủ sở hữu thuộc về Nhà nước (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

– Ban Tổ chức có toàn quyền thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác phẩm như: Giấy chứng nhận, tiền giải thưởng khi có vi phạm bản quyền tác giả, không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp tranh chấp quyền tác giả.

– Những tác giả được giải thưởng phải nộp thuế theo quy định của luật về thuế thu nhập cá nhân.

– Sau khi công bố kết quả cuộc thi, Ban tổ chức sẽ phối hợp với tác giả đạt giải để công bố tác phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

– Tất cả các tác phẩm, đĩa CD hoặc các vật phẩm thể hiện tác phẩm gửi kèm tham dự cuộc thi, Ban Tổ chức không trả lại tác giả và được quyền sử dụng cho công tác tuyên truyền không vì mục đích kinh doanh.

* Tác phẩm dự thi đính kèm phiếu đăng ký cần ghi rõ:

– Họ và tên thường gọi của tác giả;

– Ngày tháng năm sinh;

– Số CMTND hoặc thẻ căn cước;

– Nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có);

– Địa chỉ liên hệ, số điện thoại, mã số thuế cá nhân, Email, số lượng tác phẩm;

– Tác giả hay đồng tác giả (ghi rõ nếu có);

– Không ghi tên trực tiếp vào tác phẩm dự thi;

– Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi tham gia không đúng thời gian quy định và những thất lạc trong quá trình tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi.

IV. BAN TỔ CHỨC VÀ BAN GIÁM KHẢO

1. Ban Tổ chức:

Do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quyết định thành lập với sự tham gia của Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Vụ Tuyên truyền, Ủy ban Dân tộc; Ban Văn nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.

2. Hội đồng giám khảo:

Thành phần Hội đồng Giám khảo là các nhạc sĩ, nhà quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật có uy tín do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định thành lập.

3. Tổ thư ký: Vụ Văn hóa dân tộc

V. GIẢI THƯỞNG

1. Tiêu chí chấm:

Ban Tổ chức xét giải dựa trên căn cứ kết quả của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 02 vòng sơ khảo, chung khảo theo tiêu chí sau:

– Ban Giám khảo chấm điểm độc lập, chấm lẻ đến: 0,1 điểm;

– Chấm điểm theo thang điểm 10.

+ Giải nhất: 9,1-10 điểm;

+ Giải nhì: 8,1- 9 điểm;

+ Giải ba 7,1 – 8 điểm;

+ Giải khuyến khích từ 6,1 – 7 điểm.

– Vòng Sơ khảo: Chấm các tác phẩm dự thi, chọn ra 30 tác phẩm có điểm cao xếp thứ tự từ 01 đến 30 vào vòng 2.

– Vòng 2: chọn 11 tác phẩm để xét giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

– Điểm của từng tác phẩm là điểm trung bình cộng của các thành viên trong Hội đồng Giám khảo.

– Kết quả chấm và chọn tác phẩm đạt giải là quyết định của Ban Giám khảo. Ban Tổ chức không giải quyết những khiếu nại của các tác giả.

2. Cơ cấu giải thưởng

– Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận và tiền giải thưởng cho các ca khúc đạt giải và chọn một số ca khúc đạt giải cao để luyện tập và biểu diễn trong buổi tổng kết, trao giải thưởng. Tác phẩm được Ban Tổ chức sử dụng phục vụ các hoạt động tuyên truyền dưới mọi hình thức khi thấy phù hợp.

– Cơ cấu giải thưởng

+ 02 Giải nhất (khu vực phía Bắc và phía Nam), mỗi giải: 25.000.000đ (hai mươi năm triệu đồng)

+ 02 Giải nhì, mỗi giải: 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng)

+ 02 Giải ba, mỗi giải: 15.000.000đ (Mười năm triệu đồng)

+ 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000đ (năm triệu đồng)

3. Trách nhiệm của tác giả khi tham gia cuộc thi Thực hiện đúng nội dung, thể lệ cuộc thi.

Tác giả phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu tác phẩm được trao giải vi phạm pháp luật về bản quyền, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét, thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhạc sĩ, nghệ sĩ chuyên nghiệp và không chuyên ở mọi lĩnh vực, ngành nghề trong cả nước; sự phối hợp của Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Hội Văn học Nghệ thuật các tỉnh, thành phố, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố, các trường Văn hóa Nghệ thuật trong cả nước để cuộc thi Sáng tác ca khúc về đề tài dân tộc thiểu số, miền núi năm 2020 thành công tốt đẹp.

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Nguồn: http://hoinhacsi.vn/)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.